Skip to content

حقیقت برای هما و تاجلا


یاد هما و تجلا ظاهر را گرامی می داریم

دو سال پیش در ۲۹ فبروری سال ۲۰۲۰، هما ظاهر ۳۸ساله و دختر 9 ساله اش تجلا ظاهر در آپارتمان خود در مارسان به قتل رسیدند

قتل بی رحمانه این دو زن مهاجر با انگیزه «زن کشی» خانواده و دوستان آنها و بسیاری از فعالانِ و حامیان در برلین را تکان داد

روند رسیدگی به این قضیه در دادگاه که از سپتامبر ۲۰۲۰ ادامه دارد، هنوز سوالات بی شماری را بدون پاسخ باقی گذاشته است. با وجود عدم شفاف سازی، دادگاه اکنون در تلاش است تا رسیدگی به این پرونده را به پایان برساند

رویای داشتن یک زندگی جدید و امن در آلمان برای هما وتجلا، این دو زن مهاجر از افغانستان، به طرز وحشیانه ای نابود شد
ما خواستار روشن شدن حقیقت هستیم و این خواسته ی ما تا کنون به هیچ عنوان تحقق نیافته است

هما و تجلا! ما با هم برای شما سوگواری می کنیم و شما را به یاد داریم
خواسته ی ما روشن ساختن حقیقت و ارایه نمودن توضیحات است! ما با هم برای رسیدن به این خواسته می جنگی
ما نه فراموش میکنیم و نه میبخشی